KRMILNICE in GNEZDILNICE

Izdelujemo in nameščamo različne tipe gnezdilnic. Zakaj? Preberite spodaj.
Duplarji so ptice, ki gnezdijo v naravnih duplih. Primarni duplarji, kot sta detel in žolna, dolbejo svoja dupla v debla starejših dreves, ki jih naslednja leta zasedejo sekundarni duplarji. Glavni predstavniki sekundarnih duplarjev na območju osrednje Slovenije so menišček, velika, gorska in čopasta sinica, brglez, pogorelček, mali in veliki skovik, če naštejemo le nekatere.
Zaradi izginjanja starih visokodebelnih dreves v mestih in na podeželju izginjajo tudi primerna gnezdilna mesta sekundarnih duplarjev, kot so naravna dupla, razpoke v starem drevju ipd. Podobno usodo doživljajo te ptice tudi v gozdovih, iz katerih se odstranjujejo vsa bolna in odmrla drevesa.
Z našo dejavnostjo želimo ljudem zbuditi čut za ohranjanje narave. Glavni namen nameščanja gnezdilnic je odgovor na pomanjkanje naravnih dupel. Drug, prav tako pomemben razlog pa je privabljanje teh ptic v kulturno krajino, kjer jih ljudje lahko opazujemo.